در حال بارگذاری

در حال بارگذاری ...

اخبار :کمیته هنرهای تجسمی

 • برگزاری جلسه هنرهای تجسمی

  برگزاری جلسه هنرهای تجسمی

  جلسه کمیته هنرهای تجسمی جهت بررسی اجراء کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های علمیه سراسر کشور در دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی برگزار شد.

 • برگزاری جلسه هنرهای تجسمی

  برگزاری جلسه هنرهای تجسمی

  جلسه کمیته هنرهای تجسمی جهت بررسی اجراء کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های علمیه سراسر کشور در دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی برگزار شد.

 • برگزاری جلسه هنرهای تجسمی

  برگزاری جلسه هنرهای تجسمی

  جلسه کمیته هنرهای تجسمی جهت بررسی اجراء کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های علمیه سراسر کشور در دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی برگزار شد.

 • برگزاری جلسه هنرهای تجسمی

  برگزاری جلسه هنرهای تجسمی

  جلسه گروه هنرهای تجسمی جهت برنامه‌ریزی کارگاه‌های آموزش هنرهای تجسمی در حوزه‌های علمیه سراسر کشور در دبیرخانه جشنواره هنر آسمانی برگزار شد.

 • برگزاری جلسه هنرهای تجسمی

  برگزاری جلسه هنرهای تجسمی

  جلسه گروه هنرهای تجسمی جهت برنامه‌ریزی و بررسی شرایط کارگاه‌های آموزش هنر در مدارس علمیه سطح کشور در دبیرخانه دائمی جشنواره هنر آسمانی برگزار شد.